Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

17.08.2020

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury

na 2021 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Przedmiotem konkursu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami -na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a)     roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;

b)     półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.;

c)      półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.;

b)   mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 18 września 2020 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2021 r.

UWAGA!:Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2).

UWAGA!:Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od17 sierpnia 2020 r. do18 września 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 18 września 2020 r.:

do godz. 23:59 aktywny będzie elektroniczny formularz w systemie EBOI.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w czasie trwania konkursu[1]jest uczniem lub jest studentem[2]bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” oraz „Gaude Polonia”);
 4. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium[3];
 5. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11,  z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13).Stypendiaprzyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2020 r.   

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

22 42 10 332

22 42 10 418

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl[1]Przez trwanie konkursu rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

[2]Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach  magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

[3]Weryfikacja dotyczy terminu naboru do konkursu.powrót
Ostatnia aktualizacja - 17.08.2020 o godz. 06:50 przez Jan Jabłoński