Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

01.07.2022

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury

na 2023 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a)     roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;

b)     półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.;

c)      półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.;

d)     mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne,  

następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 4 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 3 320,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00, zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się                              w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 1 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r o godz. 16.00. Do godz. 16.00 będzie czynny elektroniczny formularz w systemie EBOI.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w czasie trwania konkursu [1] jest uczniem lub jest studentem [2] poniżej 35 roku życia,  bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia, jednocześnie nie ukończyła 35. roku życia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” oraz „Gaude Polonia”);
 4. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium [3] ;
 5. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz              z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11,  z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie                                   do 30 listopada 2022 r.   

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady ubiegania się o stypendium.

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN pod poniższymi numerami telefonów, w godzinach 10:00 – 14:00

22 42 10 332

22 42 10 418

22 42 10 247

oraz pod adresem mailowym: stypendia@kultura(dot)gov(dot)pl

 


[1] Przez trwanie konkursu rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

[2] Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) 

   lub jednolitych studiach  magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

[3] Weryfikacja dotyczy terminu naboru do konkursu.

Informację sporządził/a: Dorota Prackapowrót
Ostatnia aktualizacja - 01.07.2022 o godz. 08:07 przez Jan Jabłoński