Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi

31.08.2022

I. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi (ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź) – instytucji prowadzonej jako wspólna z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania:

1.1. Obowiązkowe:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną lub w jednostkach naukowo-badawczych;
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karno–skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289 z późn. zm.);
 7. posiada biegłą znajomość języka polskiego oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
 8. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
 9. złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

1.2 Dodatkowe:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Sztuki w Łodzi;
 2. dorobek naukowy lub publicystyczny w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Sztuki w Łodzi;
 3. znajomość problematyki i zagadnień związanych w szczególności ze sztuką XIX, XX i XXI wieku oraz znajomości najnowszych zjawisk w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej;
 4. doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury;
 5. doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum;
 6. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 7. wiedza z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 8. doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 9. znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.

2. Informacje o stanowisku i zakresie wykonywanych zadań:

 1. Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie powołany na okres trzech lat;
 2. Wymiar etatu: 1/1;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź;
 4. Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji:
 1. zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;
 3. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;
 4. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;
 5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
 6. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
 7. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
 8. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty oferty:

3.1 Obowiązkowe:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną lub w jednostkach naukowo-badawczych;
 6. oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 7. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. oświadczenie uczestnika, że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno–skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289 z późn. zm), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka obcego lub oświadczenie uczestnika o znajomości języka obcego, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 11. trzy rekomendacje od osób lub organizacji związanych ze środowiskiem kultury lub reprezentujących jedną z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Sztuki w Łodzi wystawione dla kandydata w związku z jego udziałem w konkursie.
 12. informację o zasadach przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, sporządzoną przez administratora danych zgodnie z art. 13  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 - 88), opatrzoną własnoręcznym podpisem;
 13. autorski program działania Muzeum Sztuki w Łodzi na lata 2022 – 2025 opracowany według załączonego wzoru, opatrzony własnoręcznym podpisem. Program działania należy złożyć w formie papierowej, a także edytowanej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub na karcie pamięci).

3.2 Dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, dorobek naukowy lub publicystyczny, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I.1.2 a) - i);
 2. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Ofertę zawierającą wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem  KONKURS – MUZEUM SZTUKI w ŁODZI - NIE OTWIERAĆ w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 lub przesłać na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji autorskiego program działania Muzeum Sztuki w Łodzi na lata 2022 – 2025, która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień czy braków formalnych w złożonych ofertach.
 4. O dopuszczeniu do postepowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Przewidywane rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 10 listopada 2022.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Sztuki w Łodzi oraz programu jego działania. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Informacji o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Sztuki w Łodzi udziela Departament Dziedzictwa Kulturowego, tel. (22) 42-10-450 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: ddk@kultura(dot)gov(dot)pl
 9. Regulamin pracy komisji konkursowej wraz z przykładowymi wzorami dokumentów (oświadczeń oraz programu działania) dostępne będą m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia.

Postanowienie o ogłoszeniu konkursu na dyrektora MSŁ;

Zał. 1_Ogłoszenie o konkursie MSŁ;

Zał. 2 _Regulamin Komisji konkursowej MSŁ;

Zał. 3_ Oświadczenie dot. wykształcenia i przebiegu kariery;

Zał. 4_Oświadczenia czynności prawne_przestępstwo umyślne_zakaz pełnienia funkcji;

Zał. 5_Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu;

Zał. 6_Wzór Programu działania instytucji

Informację sporządził/a: Anna Tucharzpowrót
Ostatnia aktualizacja - 31.08.2022 o godz. 10:28 przez Jan Jabłoński