Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyki, wolontariaty, staże

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferuje możliwość organizacji:

 1. Praktyki studenckiej
 2. Praktyki absolwenckiej
 3. Stażu dla bezrobotnych
 4. Wolontariatu

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji praktyk, staży i wolontariatów w Ministerstwie zostały określone w załączniku do zarządzenia Nr 5/2024 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2024 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, staży dla osób bezrobotnych oraz wolontariatów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na praktykę studencką/praktykę absolwencką lub wolontariat należy przesłać

oraz

 • oryginał w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Biuro Kadr i Szkolenia
ul. Krakowskie Przedmieście 15
00-071 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie: „praktyka studencka”/„praktyka absolwencka”/„wolontariat”).

Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej albo wolontariatu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22)4210193 lub pod adresem praktyki(dot)mkidn@kultura(dot)gov(dot)pl.


Informacja dla osób, od których zbierane są dane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem administratora i adresem poczty elektronicznej iod@kultura(dot)gov(dot)pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji procesu rekrutacji na praktykę studencką/praktykę absolwencką/wolontariat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz z zachowaniem terminów archiwizacji określonych w przepisach: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;
 • prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,
 • w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,
 • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;
 • prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia.

Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia
 • prawo to jest ograniczone przez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
 • prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w przypadku gdy uzna, że naruszane są przepisy rozporządzenia przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Informację sporządził/a: Agnieszka Hynek

Ostatnia aktualizacja - 14.05.2024 o godz. 11:04 przez Paulina Czubak